Projekt

Bike-friendly Visegrad cities. In other words why is it worth cycling”

“Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom. Czyli dlaczego warto jeździć na rowerze”

Projekt dofinansowany ze środków Międzynarodowego funduszu Wyszehradzkiego

Project supported by the International Visegrad Found

Założeniem projektu „Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom. Czyli dlaczego warto jeździć na rowerze”, jest: promocja idei Grupy Wyszehradzkiej, a także budowanie wspólnej edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej. Celami projektu są: Propagowanie turystyki rowerowej określanej mianem credit card touring, fully loaded touring z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury rowerowej, promowanie jazdy na rowerze jako środka transportu służącego w podróżach na krótkich dystansach. Celem projektu są również: budowa wizerunku miast Grupy Wyszehradzkiej – jako miast stawiających na nowoczesny i zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów aktywności turystycznej jest turystyka aktywna ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, promocja codziennej jazdy rowerem w miastach grupy Wyszehradzkiej wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom. W tym celu zostanie opracowane kompedium wiedzy w języku polskim oraz angielskim wykorzystujące dużo elementów graficznych, które trafiają do odbiorcy poprzez pamięć wzrokową. Kompedium ma na celu edukowanie dzieci i młodzież jak jeździć bezpiecznie na rowerze. Kompedium wiedzy z doskonalenia jazdy na rowerze trafi do szkół miast partnerskich biorących udział w projekcie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie na terenie szkół nowotarskich prelekcja na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy. W nowotarskich szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne z doskonalenia jazdy na rowerze. W ramach projektu zostanie zorganizowany event rowerowy z udziałem partnerów projektu: Event będzie miał na celu promocje jazdy na rowerze w miastach partnerskich.. Na stronie projektu zostanie zamieszczone kompedium wiedzy o bezpiecznej jeździe na rowerze, która będzie dostępne dla wszystkich odwiedzających tę stronę internetową.

The principles of the project” Bike-friendly Visegrad cities. In other words why is it worth cycling.. is to promote the idea of the Wyshehrad Group, and also to build joint education directed at children and youths of the Wyshehrad Group. The aims of the project are: propagating cycling described as credit card touring, fully loaded touring using the available bicycle infrastructure, promoting cycling as a means of transport useful in short-distance travels.

The aims of the project are also: to create an image of the Wyshehrad Group cities as the cities counting on modern and sustained growth. One of the area of the tourist activityis an active tourism with a particular consideration of cycling, promoting of everyday cycling in the cities of the Wyshehrad Group together with a practical tip how to do it safely and initiating and supporting the changes in schools so that they become more cyclist-friendly.

To this aim, it will be worked out the compendium in Polish and in English using many graphic elements which appeal to and convince the audience through the visual memory. The compendium is aimed at educating children and youths how to cycle safely. The compendium of improving cycling will be sent to schools of the partner cities which take part in the project. Within the scope of the project in the area of inventive schools will be carried out a talk on a role of a bicycle in a transport system of a modern city and presenting practical rules of safe cycling.

In innovative schools practical classes in improving cyclingwill be carried out. Within the scope of the project a cycling event with the participation of the project partnerswill be organized. The event will be aimed at promoting cycling in the partner cities. On the website of the project the compendium of safe cycling will be placed, which the website will be available to all visiting this website.

Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) – utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką tj. Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką.

Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Fundusz posiada osobowość prawną. Do jego organów należą:

 • Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów;
 • Dyrektor Wykonawczy
 • Sekretariat Funduszu.

Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

 • współpracy kulturalnej;
 • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
 • wymiany młodzieży;
 • współpracy przygranicznej;
 • turystyki.

Jednym z głównych priorytetów Funduszu jest wspieranie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Funduszu dostępne są następujące formy dofinansowania:

 • małe granty
 • standardowe granty
 • granty strategiczne
 • stypendia

Dofinansowane są projekty z zakresu:

 • współpracy kulturalnej (np. festiwale, publikacje);
 • współpracy naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, badania);
 • edukacji (np. seminaria, szkoły letnie);
 • wymiany młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży)
 • współpracy transgranicznej (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy);
 • promocji turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Partnerzy projektu

www.kezmarok.sk

www.hajduszoboszlo.hu

www.lanskroun.eu

2 comments on “Projekt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *